Национална консуматорска промоция „Голямата игра на ПРЕСТИЖ част 2!“

Правила за провеждане и за участие в Играта

 

 1. Организатор

 

 • Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнители на промоцията са „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373 и „ФИЙЛД ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 205766631 (и двете дружества наречени по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛИ). Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.
 • Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на prestige-promo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 892 65 41 65 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).
 • Играта „Голямата игра на ПРЕСТИЖ част 2!” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на тунквани бисквити „МИРАЖ“ и „ТРАЯНА“ и на сухи пасти „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка“.

 

 1. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
  • Играта „Голямата игра на ПРЕСТИЖ част 2!”, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира от 00:00 ч. на 01.10.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 31.12.2020 г.
  • Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
  • Играта е валидна за територията на Република България.

 

 1. Право на участие
  • В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД, „Нет Адванс“ ООД и „Фийлд Тийм“ ЕООД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.
  • Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.
  • Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.
 2. Участващи продукти
  • В Промоцията участват всички промоционални опаковки на следните продукти, а именно:
МИРАЖ Ягоди 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Малини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Боровинки 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Къпини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Смокини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Вишни 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Кайсии 200г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА МАКСИ Класик 241г Тунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Какао 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Мляко 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ягода 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ванилия 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Лешник 300г Сухи пасти

 

 • Върху участващите в промоцията продукти има изрично обособена промоционална зона с надпис: „Голямата игра на ПРЕСТИЖ част 2!”, указващ изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

 

 1. Начин на провеждане на промоционалната кампания
  • През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.
  • Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип.
  • Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в Играта, е поставен в специална защитена опаковка и отговаря на всички съответни изисквания на приложимото законодателство. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна), срещу което приносителят им, срещу предаване на ваучера в съответния обект, има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи. Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълният списък с обекти, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна), можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях. Ваучерите могат да се използват само съгласно условията за ползване на издателя им и в рамките на срока им на валидност, посочен на ваучера. След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.
  • Участниците закупили промоционална опаковка „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, в която има талон с уникален код, могат да участват в теглене за спечелването на 1 от общо 8 броя лаптопи Acer Aspire 3 A315-34-P2SY.
   • За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg минимум от ваучери с промо код, като следват описаните там стъпки.
   • За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
 1. Да въведе номера от талона;
 2. Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
 3. Да изпише указания на съответния екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
 4. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
 • Ще запази и покаже талона с уникален код на куриера при получаването на наградата;
 • След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
 • След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.
  • С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.
  • При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
  • С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 06.01.2021 г.
  • Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.10.2020 г. или след 23:59 ч. на 31.12.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
  • Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.
  • С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1, „г“ – лаптоп Acer Aspire 3 A315-34-P2 и неограничен брой награди по т. 6.1, „а“, „б“ и „в“.
  • Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 

 

 1. Награди
  • Наградите в Играта са:

а) 100 ваучера за покупки с единична номинална стойност 50 лева всеки;

б) 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 20 лева всеки;

в) 22 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 2 лева всеки;

г) 8 броя лаптопи Acer Aspire 3 A315-34-P2SY.

Общата номинална стойност на наградите е над 60 000 лв.

 • Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер.
 • Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1, „г“ – лаптоп Acer Aspire 3 A315-34-P2SY ще се проведе на 06.01.2021 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно минимум 6 талона с уникален код.
 • Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.
 • В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.
 • Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
 • Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

 

 1. Получаване на наградите
  • Наградите по т. 6.1, „г“ – 8 броя лаптопи Acer Aspire 3 A315-34-P2SY от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
  • Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и на съответния талон с уникален код пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.
  • Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера талон с уникален код, който е регистриран за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че талонът с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него е нечетлив или не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

 

 1. ДРУГИ
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
  • Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса prestige-promo.bg.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес prestige-promo.bg.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса prestige-promo.bg.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 01.10.2020 г.
  • При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

 

 1. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА
  • За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 892 65 41 65 (според тарифния план на абоната) от 09:00 до 17:00 часа всеки делничен ден с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ
  • Защита на личните данни
   • Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
   • Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96″ АД.
   • Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.
   • Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
    • Администриране на промоционалната кампания;
    • Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
   • Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
   • Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.
   • С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:
    • че предоставя свои собствени лични данни;
    • че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
    • изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;
   • Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.
   • Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
   • Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
   • Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
   • Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.
   • В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.
   • Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:
    • информация за процесите на обработка;
    • достъп до обработваните лични данни;
    • преносимост на личните данни;
    • коригиране на неточни данни;
    • ограничаване на обработването;
    • възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;
    • изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
   • Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл [email protected] , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
   • В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 

 1. Прекратяване на Играта
  • Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: http://www.prestige96.bg/bg/promo.

 

 1. Разни
  • Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта, в т.ч. декларирането и плащането на данък, ако е необходимо и бъдат уведомени от организатора за това.