Национална консуматорска промоция

 „Да играем заедно с Ная!“

 

Правила за провеждане и за участие в Играта

 

1 Организатор

 

– Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

– Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на prestige-promo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

– Играта „Да играем заедно с Ная!“ се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на продукти с марка “Ная“.

 

2 Период и място на провеждане на промоционалната кампания

– Играта „Да играем заедно с Ная!“, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира от 00:00 ч. на 15.08.2021 г. и продължава до 24:00 ч. на 15.09.2021 г.
– Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
– Играта е валидна за територията на Република България.

 

3 Право на участие

– В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД и „Нет Адванс“ ООД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.
– Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.
– Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4 Участващи продукти

– В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:

1 НАЯ Класик 6 бр нетунквани вафли
2 НАЯ Класик 15 бр нетунквани вафли
3 НАЯ Класик 21 бр нетунквани вафли
4 НАЯ Класик 35 бр нетунквани вафли
5 НАЯ Какао 6 бр нетунквани вафли
6 НАЯ Какао 15 бр нетунквани вафли
7 НАЯ Какао 35 бр нетунквани вафли
8 НАЯ Мляко с какао 15 бр нетунквани вафли
9 НАЯ Мляко с какао 35 бр нетунквани вафли
10 НАЯ Мляко и Какао 150г сухи пасти
11 НАЯ Ягодов сладолед 150г сухи пасти
12 НАЯ Класик 190г нетунквани бисквити
13 НАЯ Какао 200г нетунквани бисквити

 

5 Начин на провеждане на промоционалната кампания

– През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти с марка „НАЯ“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, като с регистрацията на неопределен брой фискални бонове (касови бележки), които формират обща стойност на промоционалните артикули равна на или по-голяма от 2,00 лв. (два лева), могат да спечелят един от 10 батута, един от 100 федербал комплекта и едно от 100 фризбита.
– За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес prestige-promo.bg номерата на фискалния бон (касовата бележка), както и да преминат през описаните там стъпки.
– За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
– Да въведе номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора;
– Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
Ще запази и покаже фискалните бонове (касовите бележки) на куриера при получаването на наградата;
След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване    на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

  • С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в Промоционалната игра.
  • При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
  • С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за наградите, описани в т. 6.1 от настоящите Правила. На 24.09.2021 г. измежду всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно батут, комплект федербал или фризби.
  • Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 15.08.2021 г. или след 23:59 ч. на 15.09.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
  • В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.
  • Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта се натрупва към предишните регистрирани и съответно се увеличава шанса за спечелване на награда. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира от броя на регистрираните касови бележки със стойност на промоционалните продукти над 2,00 лв.
  • С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда по т. 6.1.
  • Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

6 Награди

Наградите в Играта са:

а) 10 броя батути – FIT TRAMPO100: диаметър 101 см, височина 21,5 см.

б) 100 броя федербал комплекти – включващ 2 бр. пера и 2 бр. ракети. Предлага се със собствена пластмасова чанта за носене с презрамка. Размери 66 х 21 х 2.7 см.

в) 100 броя фризбита – Плътно фризби. Съответства на EN71. PP пластмаса. Размери 2 х 23 см. Различни цветове.

 • Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.
 • Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на касови бележки, които формират обща стойност на промоционалните артикули минимум 2,00 (два) лева.
 • Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.
 • В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.
 • Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
 • Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

 

7 Получаване на наградите

  • Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
  • Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.
  • Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

 

8 ДРУГИ

  • ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
  • Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса prestige-promo.bg.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес prestige-promo.bg.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса prestige-promo.bg.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 15.08.2021 г.
  • При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

 

9 ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

  • За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 62 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2021 година.

 

10 ЛИЧНИ ДАННИ

  • Защита на личните данни
   • Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
   • Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96″ АД.
   • Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.
   • Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
    • Администриране на промоционалната кампания;
    • Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
   • Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
   • Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.
   • С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:
    • че предоставя свои собствени лични данни;
    • че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
    • изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;
   • Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.
   • Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
   • Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
   • Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
   • Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.
   • В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.
   • Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:
    • информация за процесите на обработка;
    • достъп до обработваните лични данни;
    • преносимост на личните данни;
    • коригиране на неточни данни;
    • ограничаване на обработването;
    • възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;
    • изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
   • Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл [email protected] , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
   • В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 

11 Прекратяване на Играта

– Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: prestige-promo.bg.

 

12 Разни

– Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.