Национална консуматорска промоция „Подготви се за Отличен 6 с Ная!“ във вериги магазини „Билла“

 

Правила за провеждане и за участие в Играта

 

 1. Организатор

1.1. Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

1.2. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg/billa. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

1.3. Играта „Подготви се за Отличен 6 с Ная!“ се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на всички продукти под марката „Ная“.

 

 1. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта „Подготви се за Отличен 6 с Ная!“, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира от 00:00 ч. на 01.09.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.09.2020 г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта е валидна за територията на Република България.

 

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД и „Нет Адванс“ ООД , както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

 

 1. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

 • Ная 150г/6бр нетунквани вафли
 • Ная какао 138г/6бр нетунквани вафли
 • Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная кокос 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная какао 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная 525g/21бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

 

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

 

 • Ная Обикновени бисквити Класик 200г
 • Ная Обикновени бисквити Какао 200г

СУХИ ПАСТИ

 

 • Ная Сухи пасти Мляко и какао 150г
 • Ная Сухи пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

.

4.2. Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

 1. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти Наяна „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2. Участниците закупили продукт с марката „Ная“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2.1. За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/billa номерът на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки. В настоящата промоция участват касови бонове, чийто номера са регистрирани или бъдат регистрирани в промоционални игри на Организатора, провеждани в търговските обекти на вериги магазини „Билла“

5.2.2. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон, които не участва в други игри, провеждани от организатора;

Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;

Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

–        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;

–        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;

–        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

5.2.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

5.2.4. При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

5.2.5. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 07.10.2020 г.

5.2.6. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.09.2020 г. или след 23:59 ч. на 30.09.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.2.7. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

5.2.8. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

5.2.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 

 1. Награди

6.1. Наградите в Играта са:

а) 6 бр. (шест броя) таблети Huawei MatePad T8, OctaCore, 8″, 2GB RAM, 16GB, WiFi, Deepsea Blue;

б) 120 бр. (сто и двадесет броя) раници Quechua, цвят: сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

6.3. Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 07.10.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/billa. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

6.5. В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бонове.

 

 1. Получаване на наградите

7.1. Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

7.4. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

 1. ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg/billa.

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg/billa.

8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg/billa.

8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg/billa, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 01.07.2020 г.

8.8. При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

 

 1. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 62 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Защита на личните данни

10.1.1. Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра  се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

10.1.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96″ АД.

10.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.

10.1.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

10.1.4.1Администриране на промоционалната кампания;

10.1.4.2Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

10.1.6. Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

10.1.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:

10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;

10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

10.1.7.3изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

10.1.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.

10.1.9. Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

10.1.10. Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.

10.1.12. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.

10.1.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:

10.1.14.1. информация за процесите на обработка;

10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;

10.1.14.3. преносимост на личните данни;

10.1.14.4. коригиране на неточни данни;

10.1.14.5. ограничаване на обработването;

10.1.14.6. възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

10.1.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл [email protected] , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 

 1. Прекратяване на Играта

11.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: http://www.prestige96.bg/bg/promo.

 1. Разни

12.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

12.2 Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Номер на филиал Град Адрес
101 СОФИЯ БУЛ.БЪЛГАРИЯ 55
102 СОФИЯ СОФИЙСКИ ГЕРОЙ NO:4
103 СОФИЯ БУЛ.ЦАРИЦА ЙОАНА N72
104 СОФИЯ БУЛ.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ
105 СОФИЯ БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ 171
106 СОФИЯ УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА 35
107 СОФИЯ БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 20
115 СОФИЯ БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 70
117 СОФИЯ УЛ. ЖЕЛЕЗОПЪТНА 18
120 СОФИЯ БУЛ. ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН 72
122 СОФИЯ БУЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА 15
123 СОФИЯ ЖК. МЛАДОСТ 4, УЛ. 406-ТА N 14
124 СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 18
125 СОФИЯ УЛ. ОБИКОЛНА 32
126 СОФИЯ БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 94
127 СОФИЯ УЛ. ЧЕРКОВНА 38
131 СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 22
132 СОФИЯ БУЛ. КОПЕНХАГЕН 22
134 СОФИЯ УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 27
136 СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 15
139 СОФИЯ УЛ. ЦАР САМУИЛ 119
140 СОФИЯ БУЛ. КНЯГИНЯ М. ЛУИЗА 102
141 СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 12
145 СОФИЯ УЛ. СЕРДИКИЙСКИ СЪБОР 1
149 СОФИЯ УЛ. РАКОВСКИ 116
150 СОФИЯ БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 66
155 СОФИЯ БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН 96
160 СОФИЯ БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ 2A
164 СОФИЯ ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ 2
169 СОФИЯ УЛ. ПИРОТСКА 9
174 СОФИЯ БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 211
175 СОФИЯ БУЛ. ДОНДУКОВ 11
179 СОФИЯ УЛ. ЗЛАТОВРЪХ 4
181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б
182 СОФИЯ БУЛ. А. МАЛИНОВ 89
186 СОФИЯ УЛ. СКАЙЛЕР 41
191 СОФИЯ УЛ. СЛАВЯНСКА 5
192 СОФИЯ УЛ. САН СТЕФАНО 22
194 СОФИЯ УЛ. ПОЛК. Г. ЯНКОВ 17
195 СОФИЯ БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ 104
197 СОФИЯ Ж.К. ОБЕЛЯ УЛ. ДИКО ИЛИЕВ 6
198 СОФИЯ УЛ. ГЮЕШЕВО 14
199 СОФИЯ УЛ. ЖИТНИЦА 5A
201 ПЕРНИК УЛ. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 29
205 САНДАНСКИ УЛ. МАЛАШЕВСКА 13
207 САМОКОВ УЛ. ИСКЪР 2
214 ПЕРНИК КВ. ИЗТОК, УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН 1
218 БЛАГОЕВГРАД УЛ. КРАЛИ МАРКО 1
219 ПЕТРИЧ УЛ. ЦАР БОРИС III 20
221 КЮСТЕНДИЛ УЛ. ПАУТАЛИЯ 10
224 КОСТИНБРОД УЛ. СЛАВЯНСКА 34
253 СОФИЯ БУЛ. СИТНЯКОВО 48
255 СОФИЯ УЛ. СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ 38
259 СОФИЯ БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 100
260 СОФИЯ БУЛ. АРСЕНАЛСКИ 2
261 СОФИЯ БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 101
263 СОФИЯ УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 40
264 СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69
265 СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115 З
266 СОФИЯ УЛ. ДОНКА УШЛИНОВА 2
268 СОФИЯ УЛ. ТУШЕ ДЕЛИИВАНОВ 5
301 ПАЗАРДЖИК ЛЮБЕН БОЯНОВ 1
302 ПЛОВДИВ БУЛ. 6 СЕПТЕМВРИ 221
303 ПЛОВДИВ БУЛ.МАКЕДОНИЯ 2
304 ПЛОВДИВ БУЛ. РУСКИ 54
309 ПЕЩЕРА УЛ. ГЕОРГИ КЬОСЕИВАНОВ 40Б
312 СМОЛЯН БУЛ. БЪЛГАРИЯ 11
315 ПЛОВДИВ УЛ. ДИМИТЪР ТАЛЕВ 132А
316 ПЛОВДИВ БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 124А
317 АСЕНОВГРАД БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 16
324 ПЛОВДИВ УЛ. РАЙКО ДАСКАЛОВ 8
325 ВЕЛИНГРАД УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 2Б
326 ПЛОВДИВ УЛ. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 2
328 ПАЗАРДЖИК БУЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12
330 ПЛОВДИВ БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 131
401 СЛИВЕН УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ N 25
403 СТАРА ЗАГОРА УЛ. КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА NO:20
404 ЯМБОЛ УЛ. АРДА 7
405 НОВА ЗАГОРА УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 68
407 КАЗАНЛЪК УЛ. БАЧО КИРО 6
408 КЪРДЖАЛИ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 115
411 СТАРА ЗАГОРА БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 218
412 СВИЛЕНГРАД УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 5
413 ХАРМАНЛИ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 21
416 СТАРА ЗАГОРА БУЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ 28
419 СТАРА ЗАГОРА УЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 93
420 СТАРА ЗАГОРА БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 105А ЕТ. 1
423 СЛИВЕН БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1 Б
424 ХАСКОВО ПЛОЩАД ОБЩИНСКИ 3
425 КЪРДЖАЛИ КВ. ВЪЗРОЖДЕНЦИ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 73
426 СТАРА ЗАГОРА УЛ. ХАН АСПАРУХ 30
501 БУРГАС УЛ. ГОЧО ИВАНОВ 30
504 БУРГАС Ж.К. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 111
506 ВАРНА УЛ. ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 2
510 ВАРНА УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 36
513 ВАРНА УЛ. КАПИТАН РАЙЧО НИКОЛОВ 101
514 БУРГАС Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, ЗОНА  А, 171
515 ВАРНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИИЙ 45
517 ВАРНА БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 48
519 БУРГАС КВ. ИЗГРЕВ БЛ. 178 179 180
526 БУРГАС УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 58
530 ВАРНА УЛ. ДУБРОВНИК 48
531 ВАРНА БУЛ. КНЯЗ БОРИС I N 99
532 ВАРНА БУЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 6
533 ПОМОРИЕ УЛ. КНЯЗ БОРИС I 104
534 ВАРНА УЛ. ПОДВИС 25
536 БУРГАС Ж.К. ИЗГРЕВ 147
540 ВАРНА УЛ. 8-МИ МАРТ 2
542 ВАРНА БУЛ. СЛИВНИЦА 185
601 ШУМЕН БУЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ NO:34
603 РУСЕ БУЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 18
604 РАЗГРАД УЛ. ДУНАВ 40
605 ДОБРИЧ УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 41
607 РУСЕ УЛ. СОЛУН 12
613 РУСЕ ПЛОЩАД СВОБОДА 7
614 ДОБРИЧ ПЛОЩАД СВОБОДА 6
618 ШУМЕН БУЛ. СЛАВЯНСКИ 30
621 РУСЕ УЛ. ТУЛЧА 19
622 РУСЕ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 99
701 ГАБРОВО УЛ. ОРЛОВСКА 119
702 ПЛЕВЕН УЛ.АСЕН ХАЛАЧЕВ 2
704 ЛОВЕЧ УЛ. Д-Р СЪЙКО СЪЕВ  30
705 ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 13А
706 СВИЩОВ ПЛОЩАД СВОБОДА 2
709 СЕВЛИЕВО УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ 90А
713 ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. КРАКОВ 1 А
714 ГАБРОВО БУЛ. МОГИЛЬОВ 47
715 ПЛЕВЕН ПЛОЩАД СВОБОДАТА 25
801 ВРАЦА УЛ. ИЛИЯ КРЪСТЕНЯКОВ 1
803 МОНТАНА УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 5
810 МОНТАНА БУЛ. АКАД. И. ДУРИДАНОВ 2